اساسنامه کانون مترجمان رسمی ایران

  بسمه تعالی

   

  فصل اول (کلیات و اهداف )

  ماده 1- نام

  کانون مترجمان رسمی انجمنی است صنفی ، تخصصی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً " کانون مترجمان " نامیده می شود. تبصره : متخصصین : زبانهای خارجی در این اساسنامه به آن دسته متخصص اطلاق می شود که در رشته مترجمی رسمی زبان های مختلف از طرف مراجع رسمی کشور بعنوان متخصص مورد تأیید قرار گرفته اند.

  ماده 2- محل مرکز اصلی کانون مترجمان در شهر تهران به نشانی خیابان انقلاب ، مقابل نجات اللهی ، شماره 882 واقع است و در صورت لزوم می تواند با تصویب وزارت کشور در سایر شهرهای کشور شعبه ، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

  ماده 3- تابعیت

  کانون مترجمان تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد .

  ماده 4- اهداف

  اهداف کانون مترجمان عبارتند از : -کوشش بمنظور مشارکت مترجمان رسمی در این کانون و همیاری آنان در چهار چوب قوانین و مقررات حاکم بر کشور جهت : الف: پیشبرد و بهبود کیفیت ترجمه و تبادل نظر در امور مربوط به آن . ب: شناساندن اهمیت ترجمه و برنامه ریزی ، آموزش و پژوهش و پیشنهاد معیارها و شیوه های صحیح علمی بمنظور حسن انجام امور در این زمینه . پ: ایجاد زمینه های همکاری و ایفای نقش مشورتی علمی و تخصصی . ت: دفاع از حقوق صنفی مترجمان رسمی و کمک به حل مشکلات صنفی آنها . - تلاش در جهت بالا بردن و بهتر کردن کیفیت ترجمه های رسمی و تنظیم ضوابطی بمنظور بهبود روابط مترجم و متقاضیان ترجمه و حل مشکلاتی که در این رابطه احیاناً بین آنان بوجود می آید .

  ماده 5:

  طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتیکه در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجراء درخواهد آمد.

   

  فصل دوم (شرایط و نحوه عضویت و انواع آن )

  ماده 6- شرایط عضویت

  هر متخصص در رشته مترجمی رسمی دادگستری که دارای شرایط زیر باشد می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت کانون مترجمان در آید. - داشتن مدرک تحصیلی مورد تأیید مراجع رسمی کشور ( فقط اعضای پیوسته ) - پذیرفتن مفاد اساسنامه - محروم نبودن از حقوق اجتماعی 4- داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

  ماده 7- انواع عضویت

  کانون مترجمان دارای دو نوع عضو خواهد بود. - اعضای پیوسته که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند و اعضاء اصلی محسوب می شوند. - اعضای افتخاری از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. تبصره : اعضاء افتخاری غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و یا حداقل همسو با اهداف اسکتبار جهانی نبوده و به تأیید کمیسیون ماده ده رسیده باشد .

   

  فصل سوم

  ماده 8- ارکان کانون مترجمان

  ارکان کانون مترجمان عبارتند از: - مجمع عمومی - هیئت مدیره - بازرس بازرسان

  ماده 9- مجمع عمومی

  مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در کانون مترجمان می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود .

  ماده 10:

  مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مقرر ضمیمه سالی یکبار در نیمه اول ماه آبان تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی ، رأی موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد . در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضران به حد نصاب نرسید ، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان با تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم کل اعضاء پیوسته تشکیل گردد.

  ماده 11- وظایف مجمع عمومی عادی

  1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان - استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان - تعیین خط مشی کلی کانون مترجمان 4- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره 5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب تراز نامه و بودجه کانون مترجمان 6- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های کانون مترجمان

  ماده 12- مجمع عمومی فوق العاده

  مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات آگهی در روزنامه رسمی ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد : - با درخواست هیئت مدیره یا بازرس ( بازرسان ) و اطلاع وزارت کشور - با درخواست یک سوم از اعضاء پیوسته و اطلاع وزارت کشور تبصره 1: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید . تبصره 2: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت. تبصره 3: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

  ماده 13- وظایف مجمع عمومی فوق العاده

  1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه - بررسی و تصویب انحلال جامع مترجمان - عزل هیئت مدیره تبصره 1- عزل هیئت مدیره باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

  ماده 14 :

  مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. تبصره : اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

  ماده 15- هیئت مدیره

  کانون مترجمان دارای هیئت مدیره ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل خواهد بود. تبصره 1: شعبات کانون مترجمان در مراکز استانها توسط هیئتی مرکب از 3 نفر که از سوی اعضاء شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی انتصاب می شوند اداره خواهد شد واعضاء این هیئتها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تأسیس شعبه 3 نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن ، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود. تبصره 2: جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود . تبصره 3: اعضاء هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید . تبصره 4: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود . تبصره 5: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. تبصره 6: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هرماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود .

  ماده 16:

  مجمع عمومی هیئت مدیره را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلا مانع بوده و هیئت مدیره موظف است انتخابات هیئت مدیره جدید را به وزارت کشور اعلام نماید.

  ماده 17:

  هیئت مدیره نماینده قانونی کانون مترجمان بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد: حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابهای کانون ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب در یکی از بانکها ، انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل . بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام کانون مترجمان انجام دهد . تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع کانون مترجمان دارد. تبصره 2: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر کانون مترجمان معتبر خواهد بود. تبصره 3: هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل یا دبیر کل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید . تبصره 4: اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او را از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. تبصره 5: هیئت مدیره می تواند از بین اعضاء واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی لازم را تشکیل دهد. تبصره 6: آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود .

  ماده 18: بازرسان

  مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال و با هماهنگی وزارت کشور انتخاب خواهد نمود. تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع است.

  ماده 19:

  وظایف بازرس یا بازرسان بشرح زیر است: - بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون مترجمان و تهیه گزارش برای مجمع عمومی . - مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد هیئت مدیره برای اطلاع مجمع عمومی. - گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

  ماده 20:

  کلیه اسناد و مدارک کانون مترجمان اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره کانون مترجمان باید جهت بررسی در دسترس بازرس ( یا بازرسان ) قرار گیرد .

   

  فصل چهارم ( بودجه و مواد متفرقه )

  ماده 21:

  بودجه کانون مترجمان از طریق جمع آوری هدایا، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می شود.

  ماده 22:

  درآمد و هزینه های کانون مترجمان در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد . تبصره 1: کلیه دفاتر کانون مترجمان در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. تبصره 2: سال مالی کانون مترجمان منطبق با سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه ختم می شود. تبصره 3: کلیه وجود مازاد بر هزینه های کانون مترجمان در حساب مخصوصی بنام کانون مترجمان نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

  ماده 23:

  کلیه مدارک رسمی کانون مترجمان پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی کانون مترجمان نگهداری می شود. مکاتبات رسمی کانون مترجمان به امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و مهر کانون مترجمان خواهد بود. تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء ذیر بط خواهد رسید .

  ماده 24:

  هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه واعضاء هیئت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها باشد. تبصره: محل کانون مترجمان و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامیکه اطلاع داده نشد استناد به آن معتبر نمی باشد .

  ماده 25:

  کانون مترجمان دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن توسط هیئت مدیره با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و استفاده خواهد شد. تبصره : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم کانون مترجمان مسئولیت قانونی دارند .

  ماده 26:

  انتشار هر گونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

  ماده 27:

  با توجه به اینکه کانون مترجمان غیر تجاری می باشد نمی تواند اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد.

  ماده 28 – انحلال

  در صورت انحلال کانون مترجمان مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات کانون نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

  ماده 29:

  این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 29 ماده و 26 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی کانون مترجمان در تاریخ 18/12/78 بتصویب رسید .

  آمار سایت

  امروز22
  دیروز235
  این هفته1704
  این ماه1704
  کل1189322

  • آی پی سیستم شما: 18.208.202.194
  1
  کاربر آنلاین

  2020 © کلیه حقوق سایت برای کانون مترجمان رسمی ایران محفوظ است.

  طراحی سایت